Smoked Salmon Fishcakes

Ingredients

  • Smoked Salmon
  • Potatoes
  • Coriander
  • Spinach
  • Flour
  • Egg
  • Breadcrumbs